0

הדרן על הרמב”ם תשמ”ו – הרב משה אליהו גוראריה (6 שיעורים)

בקשר עם סיום לימוד הרמב”ם, ללומדי ג’ פרקים ליום – מחזור הארבעים ושלש (ט”ז אדר שני תשפ”ד) והתחלת מחזור הארבים וארבע 40 שנה לתקנת לימוד הרמב”ם – תשד”מ-תשפ”ד ימי שלישי 9:45-10:45 בערב

0

ויהי ביום השלישי תש”ל – הרב חיים שלום דייטש (י’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תש”ל, ע’ רצא; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ עט; תורת מנחם – התוועדויות חלק ס, ע’ 352 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל...

0

וידבר אלקים תשל”ז – הרב חיים שלום דייטש (ג’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשל״ז, ע’ רפט; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ קעב במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה לכן אמור [יציאת מצרים בעבודת האדם] – הרב יוסף קליין (3 שיעורים) [לשמיעה בלבד]

תורה אור פרשת וארא, דף נז שיעור שנמסר בבית מדרש ד’מאדא – מאנסי, במסגרת שיעורו השבועי מידי יום רביעי

0

מאמר ד”ה החודש הזה לכם תשי”ט – הרב חיים שלום דייטש (כ”א אד”ש תשפ”ד)

תורת מנחם ספר המאמרים תשי”ט, ע’ קנה; תורת מנחם – התוועדויות חלק כה, ע’ 173 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה זכור תשח”י – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי ע’ נד; תורת מנחם ספר המאמרים תשי”א-תשי”ב, ע’ לו; תורת מנחם – התוועדויות חלק ב, ע’ 284 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום...

0

מאמר ד”ה וקיבל היהודים תשי”א – הרב חיים שלום דייטש (ט’ אד”ר תשפ”ד)

תורת מנחם ספר המאמרים תשח”י, ע’ קמה; תורת מנחם – התוועדויות חלק כב, ע’ 87 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ד – הרב יוסף קליין (4 שיעורים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע יו”ד שבט תשפ”ד