0

מלוה מלכה לכבוד י”ט כסלו תשע”ח

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט באולם ווילחאוויץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי

0

מעמד חנוכת הבית של ‘היכל מנחם’ – מאנסי והתוועדות ח”י אלול תשס”ח [לשמיעה בלבד]

דברי פתיחה: הגה”ח הרב גדלי’ אבערלאנדער, רב דבית מדרשנו מענינא דיומא: הגה”ח הרב שלום פאללאק, חבר הבד”ץ דשיכון סקווירא היכל מנחם מהו? הגה”ח הרב יעקב ליב אלטיין, יו”ר ‘היכל מנחם’ – בארא-פארק דברי ברכה:...