0

מלוה מלכה לכבוד י”ט כסלו תשפ”ב

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט באולם ווילחאוויץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי

0

ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות – הרב יוסף קליין

על פי המבואר במאמרים ד”ה נתת ליראיך תשי”א – תשל”ו לכבוד י”ב תמוז – חג הגאולה של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע (תש”פ) בבית מדרש “בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק