0

עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ג – הרב יוסף קליין (6 חלקים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע יו”ד שבט תשפ”ג, שנת הקהל