לעבן מיט די פרשה על פי חסידות – הרב אשר פרקש (מתעדכן)

די ריכטיגע וועג ווי צו מוכיח זיין אידן (פרשת חוקת תשפ”ד)
מקורות: בעל שם טוב על התורה פרשת קדושים; ⁠קדושת לוי פרשת חוקת; ⁠התוועדות שבת פרשת ויקרא תש”נ

ד”ה ואתה תצוה תשמ”א: ענינים אין עבודת ה’ וואס מקען נעמען פון דעם מאמר לימינו אלה (ג’ תמוז תשפ”ד) [לשמיעה בלבד]

א נשיא פון כלל ישראל טראכט וועגן יעדער יחיד (פרשת קורח תשפ”ד)
מקורות: התוועדות פרשת קרח תשמ”ז; לקוטי שיחות חלק ל”ג קרח א’

די מעלה פון נשמות איבער מלאכים (פרשת שלח תשפ”ד)
מקורות: תורת מנחם תשט”ו שיחת חג השבועות; התוועדות פרשת שלח תשמ”ב; לקוטי שיחות חלק כ”ח פרשת שלח שיחה א’

וואס איז דער ענין פון די חצוצרות (פרשת בהעלותך תשפ”ד)
מקורות: של”ה הקדוש פרשת בהעלותך; אור תורה להרב המגיד בהעלותך; יהל אור לצמח צדק תהלים פרק צח; לקוטי שיחות חלק יג בהעלותך א

אויף צו באקומען די תורה דארף מען האבן א רבי (שבועות תשפ”ד)
מקורות: שיחת שבועות תש”ד; לקוטי שיחות חלק י”ח חג השבועות ועוד

משה רבינו דער אמת’ער טאטע פון עם ישראל (פרשת במדבר וחג השבועות תשפ”ד)
מקורות: לקוטי שיחות במדבר חלק כ”ג שיחה ב’; רשימות חוברת מ”ו

אם בחוקותי תלכו: ווי ווערט מען א מהלך? (פרשת בחוקותי תשפ”ד)
מקורות: רש”י ורמב”ן על הפרשה; לקוטי תורה פרשת בחוקותי; ד”ה זימנא חדא תשכ”ז; ד”ה הנה מה טוב תשכ”ט; לקוטי שיחות חלק י”ז בחוקותי א’

אמונה ובטחון עפענט נייע צינורות אין פרנסה (פרשת בהר תשפ”ד)
מקורות: ספורנו על הפסוק וכי תאמרו מה נאכל; נועם אלימלך פרשת בהר; ⁠לקוטי שיחות חלק כ”ז בהר שיחה ב’

מצה, עומר און שתי הלחם אין עבודת השם (פרשת אמור תשפ”ד)
מקורות: ד”ה והניף לקוטי תורה פרשת אמור; מאמר ד”ה אתם ניצבים העת”ר בהמשך תער”ב; לקוטי שיחות חלק ל”ב אמור ב’

אהבת ישראל איז די גאנצע תורה? (פרשת קדושים תשפ”ד)
מקורות: כלי יקר פרשת קדושים; מהרש”א שבת דף ל”א עמוד א’; תניא פרק ל”ב; קדושת לוי אגדות חז”ל; דרך מצותיך מצות אהבת ישראל; לקוטי שיחות חלק י”ז קדושים ב’

וואס איז דער חטא פון בני אהרן? (פרשת אחרי מות תשפ”ד)
מקורות: אור החיים על תחילת הפרשה; קדושת לוי ריש פרשת קדושים; לקוטי שיחות חלק ח’ פרשת אחרי א’

די הפטרה פון אחרון של פסח – עוד היום בנוב לעמוד וגו׳ (אחרון של פסח תשפ”ד)
מקורות: אחרון של פסח ושבת אחרי תשכ”ב

דער סדר נאכט און דער גילוי הבעל שם טוב (חג הפסח תשפ”ד)
מקורות: שמחת הרגל להחיד”א; שיחת חג הפסח תרצ”ו; שיחת ליל ב’ דחג הפסח תש”כ

נגע צרעת – דער לעצטער בירור פאר די גאולה (פרשת תזריע תשפ”ד)
מקורות: כלי יקר פרשתינו; ⁠סנהדרין צז חידושי אגדות מהר”ל; ⁠לקוטי שיחות חלק לב תזריע; ⁠התוועדות פורים תשמ”ז

וואס איז די שייכות פון שמיני למילואים און עסן כשר? (פרשת שמיני תשפ”ד)
מקורות: כלי יקר ריש פרשת שמיני; לקוטי שיחות חלק ז שמיני; לקוטי שיחות חלק א פרשת שמיני; התוועדות שבת פרשת שמיני החודש תשי”ד

דעם עומק פון דאנקען השי״ת שטענדיג (פרשת צו תשפ”ד)
מקורות: מאור עינים בשם הבעש”ט; ד”ה מזמור תודה בסידור עם דא”ח; ד”ה ברוך הגומל תרפ”ז

עמלק און המן גאוה און ישות (פרשת ויקרא – פורים תשפ”ד)
מקורות: תורה אור ד”ה ויקח המן את הלבוש; ⁠שיחת פורים תשט”ו; ⁠פורים תשח”י

די מעלה פון עבודת התשובה (פרשת פקודי תשפ”ד)

מקורות: לקוטי תורה ד”ה אלה פקודי; ⁠ד”ה אלה פקודי תש”ל מוגה; ⁠ד”ה בלילה ההוא תשד”מ; ⁠שיחת ש”פ פקודי תשמ”ט

א העכערער שבת (פרשת ויקהל תשפ”ד)

מקורות: כלי יקר ריש פרשת ויקהל; תורה אור ד”ה ויקהל; ד”ה ויקהל תשי”ב; לקוטי שיחות ויקהל, חלק א

דער כח פון לימוד זכות אויף יעדער אידן (פרשת כי תשא תשפ”ד)

מקורות: כתר שם טוב סימן קלא; ⁠קדושת לוי פרשת בראשית; ⁠מהרש”א מכות דף כד ע”א; ⁠צמח צדק תהילים סוף פרק קיט; ⁠התוועדות ליל שמחת תורה תשמ”ז; ⁠התוועדות שבת כי תשא תנש”א

ווען רעש און טומל איז א גוטע זאך (פרשת תצוה תשפ”ד)

מקורות: רש”י ורמב”ן פרק כ”ח פסוק ל”ג-ל”ה; לקוטי שיחות חלק ט”ז תצוה שיחה ב’

ליב האבן א אידן אין יעדן מצב (פרשת תרומה תשפ”ד)

מקורות: רש”י, רמב”ן ורבינו בחיי בפרשת הארון והכרובים; לקוטי שיחות חלק כ”ו תרומה שיחה ב

רעיא מהימנא: אריינברענגען דעת אין די אמונה (פרשת משפטים תשפ”ד)

מקורות: תניא פרק מב; ⁠תורה אור ד”ה ואלה המשפטים; ⁠ד”ה ואלה המשפטים תשי”א

מה שמועה שמע ובא? פארוואס דארף מען פארן צום רבין? (פרשת יתרו תשפ”ד)

מקורות: התוועדות פרשת יתרו תשכ”ד; לקוטי שיחות יתרו חלק י”א א’, חלק ט”ז, א’ ועוד

גלות און גאולה אזוי ווי א גארטן פון בוימער (פרשת בשלח – חמשה עשר בשבט תשפ”ד)

מקורות: תורה אור פרשת בשלח; ⁠התוועדות שבת פרשת בשלח חמשה עשר בשבט תש”נ

קום צום פרעה אדער גיי צו פרעה (פרשת בא – יו”ד שבט תשפ”ד)

מקורות: התוועדות שבת פרשת בא תנש”א; התוועדות שבת פרשת בא תשנ”ב

לעבן די גאולה בפנימיות (פרשת וארא תשפ”ד)

מקורות: תורה אור פרשתינו; לקוטי שיחות חלק ט”ז וארא א’; התוועדות י’ שבט תשכ”ה

דער אלטער רבי און פרשת שמות (פרשת שמות – כ”ד טבת תשפ”ד)
אזא גרויסער ג-ט אין אזא קליינעם ספר

מקורות: שיחת כ”ד טבת תשל”ט; לקוטי שיחות חלק ט”ז שמות – כ”ד טבת

דער חיזוק פון לעצטן פסוק אין ספר בראשית (פרשת ויחי – שבת חזק תשפ”ד)
מקורות: התוועדות שבת פרשת ויחי תשמ”ו; ⁠לקוטי שיחות חלק ל’ ויחי שיחה ג’; ⁠התוועדות פרשת ויחי תשמ”ז

משיח פון שבט יהודה דוקא, די שליחות פון יעדער אידן היינטיגע טעג! (פרשת ויגש תשפ”ד)
מקורות: התוועדות ליל שמחת תורה תשמ”ו; ⁠התוועדות שבת פרשת ויגש תשמ”ז

חנוכה: די גרעסטע זריחה איז בא די שקיעה (פרשת וישב תשפ”ד)
מקורות: מאמר ד”ה מצותה משתשקע החמה תשל”ה, תשל”ח; התוועדות זאת חנוכה תשל”ח

חנוכה: א יום טוב וואס שיינט אורו של משיח
(פרשת וישב תשפ”ד)
מקורות: מאור עיניים פרשת מקץ; בני יששכר – חנוכה; מאמר ד”ה להבין ענין נרות חנוכה תשכ”ו; מאמר ד”ה ביום השמיני תשמ”ו

יעקב אבינו און דער אלטער רבי | חסידות אלץ הכנה צו גילוי המשיח (פרשת וישלח – י”ט כסלו תשפ”ד)
מקורות: לקוטי דיבורים י”ט כסלו תרצ”ג; התוועדות כ”ד טבת תשל”ט; לקוטי שיחות חלק כ”ה וישב-י”ט כסלו

“ונאספו שם כל העדרים” – דינען דעם אייבערשטן מיט אלע מדות (פרשת ויצא תשפ”ד)
מקורות: יוסף תהילות להחיד”א תהילים פרק ק”כ; תורת הרה”ק רבי אברהם המלאך התמים חוברת ג’ בתחילתו; לקוטי שיחות חלק כ’ ויצא א’; לקוטי שיחות חלק ל”ה תולדות ג’

דער בירור פון עשו אלץ הכנה צו די גאולה (פרשת תולדות תשפ”ד)
מקורות: תניא לקוטי אמרים פרק ט’; לקוטי שיחות חלק ל”ה תולדות ג’; מאמרי אדמור הזקן הקצרים

די ריכטיגע שמחה אין עבודת השם (פרשת חיי שרה תשפ”ד)
מקורות: ד”ה ויספו ענוים בה’ שמחה תקס”ב; ד”ה ויהיו חיי שרה עטר”ת, תשי”ב ותשמ”א; התוועדות שבת חיי שרה תשמ”ו

לערנען זיך פון די מסירות נפש פון אברהם אבינו (פרשת וירא תשפ”ד)
מקורות: מכתב כ”ק אדמו”ר הריי”צ ט”ו טבת תש”ה; ספר המאמרים תשי”א ד”ה באתי לגני

וואס הייסט א אידישן לעבן (פרשת לך לך תשפ”ד)
מקורות: אור החיים הקדוש על הפסוק מה תיתן לי; קונטרס ענינה של תורת החסידות פרק י”ב; שיחת ו’ מרחשוון תשכ”ד

דער מבול און די תיבה אין היינטיגע טעג (פרשת נח תשפ”ד)
מקורות: כתר שם טוב הוספות נח; תורה אור ד”ה מים רבים; ד”ה מים רבים תשי”ז, תשל”ח

דריי ביאורים פון בעש״ט אויף בראשית ברא אלוקים וואס גיבן כח אריינגיין אין יאר (פרשת בראשית תשפ”ד)
מקורות: שער היחוד והאמונה פרק א’; ספר המאמרים תרצ”ט ותש”ה ד”ה בראשית; התוועדות שבת בראשית תש”ה; ערב סוכות תש”י; התוועדות שבת בראשית תשי”ד, תשכ”ז; לקוטי שיחות חלק א’ בראשית

שמחת תורה באקומט מען דעם ריכטיגן קוק אויף וועלט (שמחת תורה תשפ”ד)
מקורות: לקוטי תורה שמע”צ ד”ה הוי’ לי בעוזרי; שיחת שמחת תורה תרצ”ו; שיחת ליל שמחת תורה תשמ”ט

די סכך פון סוכה ליב האבן א אידן! (חג הסוכות תשפ”ד)
מקורות: סוכות תש”ח; שמחת בית השואבה תשכ”ב; ד”ה בסוכות תשבו תש”מ; לקו”ש חלק י”ז אמור ד’

עשי”ת און יום הכיפורים: עבודת התשובה מיט יחידה שבנשמה (פרשת האזינו תשפ”ד)
מקורות: חנה אריאל פרשת האזינו; מאמרי תשרי תשי”ט; ד”ה שיר המעלות ממעמקים תשמ”ח; שמחת בית השואבה תשמ”ח; לקוטי שיחות חלק ל”ו משפטים א’; ערב יום כיפור אחרי מנחה תש”נ

די עבודה פון ראש השנה קבלת עול מלכות שמים מתוך הרחבה! (ראש השנה תשפ”ד)
מקורות: ד”ה זה היום תרפ”ו; ד”ה יום טוב של ראש השנה תש”י; שיחת ימים ראשונים של ראש השנה תשכ”ד; שיחת שבת בראשית תשי”ז

איז תשובה א מצוה? (פרשת נצבים-וילך תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: רמב”ם הלכות תשובה; מנחת חינוך מצות וידוי; אגרת התשובה פרק א’; לקוטי שיחות חלק ל”ח פרשת נשא; ביאורים באגה”ת

אידן זענען די ביכורים פון השם יתברך (פרשת כי תבא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: אור התורה פרשת תבא; מאמר ד”ה כי תבוא תשד”מ; לקוטי שיחות חלק כ”ט תבוא שיחה א’

ווי אזוי מבטל זיין אלע קטרוגים (פרשת כי תצא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מגלה עמוקות פרשת תבוא; אור התורה על הפסוק ולא אבה וגו’; ד”ה השקיפה ה’ש”ת; ד”ה השקיפה תשכ”ז

“כי האדם עץ השדה” – די עבודה פון תיקון המדות (פרשת שופטים תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: לקוטי שיחות חלק ד’ שופטים; חלק כ”ד שופטים

“ועתה ישראל מה ה׳ אלוקיך שואל מעמך” – ווי באקומט מען יראת שמים? (פרשת עקב תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: בעל שם טוב עה”ת פרשת עקב; תורה להרב המגיד על הפסוק; תניא פרק מ”ב; קדושת לוי

נחמה בכפליים, פארוואס א צווייענדיגע נחמה? (פרשת ואתחנן – שבת נחמו תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: התוועדות י’ שבט תשכ”ה; לקוטי שיחות חלק י”ט שבת נחמו

די ריכטיגע וועג ווי צו רעדן דברי תוכחה (פרשת דברים – שבת חזון תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: קדושת לוי פרשת בראשית והוספות; אגרות קודש אדמו”ר מהריי”צ חלק ד’ דף צ”ו; לקוטי שיחות חלק י”ד שיחה א’

פרשת הנדרים – פארוואס די אלע חומרות און הידורים אין עבודת השם (פרשת מטות-מסעי תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: לקוטי תורה פרשת מטות; לקוטי שיחות חלק ב’ וחלק ד’ פרשת מטות; התוועדות שבת פרשת מטו”מ תשמ”ח

ווי דארף מען זיך גרייטן פאר דער גאולה (פרשת פינחס תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: שבת פרשת פנחס תנש״א; שבת ויגש תשמ״ז

אידן אין גלות ווי א לייב אין וואלד – י״ב תמוז דער יום טוב פון מסירות נפש (פרשת חוקת-בלק – י”ב תמוז תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: שיחת ג’ תמוז תרפ”ז; התוועדות י”ב תמוז תשי”א, תשט”ז; מאמר ד”ה כרע שכב כארי תשט”ז

פארוואס דארף מען א רבי (פרשת קרח (ג’ תמוז) תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: לקוטי שיחות חלק ח׳ פרשת קרח

כ”ח סיוון – דער “כח” פון מתן תורה (פרשת שלח תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מכתב אדמור הריי״צ, קונטרס שבועות תש״ח; שיחות ש״פ שלח, כ״ח סיון תשמ״ו, תשמ״ט; ש״פ קרח תשמ״ט

עבודת השם מיט די אייגענע כוחות (פרשת בהעלותך תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: לקוטי תורה פרשת בהעלותך ושלח; שיחת שבת פרשת בהעלותך ושלח תשמ״ט

ימי תשלומין למתן תורה (פרשת נשא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב סימן מ”ז; תורה אור מגילת אסתר ד”ה וקיבל היהודים; אגרות קודש חלק ב’ דף רס”ה; מאמר ד”ה רני ושמחי תשכ”ז

זכרונות פון שבועות מיט’ן רבי’ן (חג השבועות תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: שיחות חודש סיון ומאמר ד”ה אנכי תשמ”ט

אהבת ישראל אלץ הכנה פאר מתן תורה (פרשת במדבר תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: התוועדות שבת פרשת במדבר ערב ר״ח סיון תשמ״ו; לקוטי שיחות חלק ד׳ במדבר

חביבותם של ישראל אין די תורה פון רשב”י (פרשת בהר-בחוקותי – ל”ג בעומר תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: אור החיים פרשת בהר פרק כ”ה פסוק כ”ה ואילך; זהר ולקוטי לוי יצחק סוף פרשת בחוקותי; לקוטי שיחות חלק כ”ב פרשת בהר ב’; שיחת ערב ויום ל”ג בעומר תשד”מ

להזהיר גדולים על הקטנים, חינוך מיט ליכטיגקייט און ווארעמקייט (פרשת אמור – ל”ג בעומר תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מכתבים בהוספות ללקוטי שיחות חלק ב׳ פרשת אמור; התוועדות פרשת אמור תשמ״ב; ל״ג בעומר תשמ״ב; לקו״ש חלק ז׳ אמור א׳

קדושים תהיו כי קדוש אני: די הייליגקייט פון א אידן (פרשת אחרי-קדושים תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: לקוטי אמרים תניא פרק מ״ו; מאור עיניים פרשת קדושים; מאמר ד״ה דבר וגו׳ קדושים תשכ״א; שיחת ש״פ אחרי קדושים תשמ״ח

לעבן מיט משיח און גאולה ווען ארום אונז איז חושך און גלות (פרשת תזריע-מצורע תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: אור החיים ריש פרשת תזריע ומצורע; חידושי אגדות מהר״ל סנהדרין פרק חלק; לקוטי תורה פרשת תזריע; לקוטי שיחות חלק כ״ב תזו״מ; התוועדות פרשת תזו״מ תשמ״ב, תנש״א

די חשיבות פון זריזות אין עבודת השם (פרשת צו – שבת הגדול, תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: תניא לקוטי אמרים פרק כ״ו, ל״א; אגה״ק סימן כ״א; שיחת פרשת צו תשמ״ח; לקוטי שיחות חלק ז׳ פרשת צו; מאמר ד״ה וככה תשל״ז; שיחת ש״פ וישלח תשמ״ב

די כוחות פון א אידן אין עבודת הקרבנות (פרשת ויקרא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: לקוטי תורה ד״ה ויקרא; ד״ה אדם כי יקריב תרס״ו; ד״ה ויקרא העת״ר; התוועדות ש״פ ויקרא תשמ״ב

די וועלט איז באשאפן צוויי מאל? (פרשת ויקהל-פקודי, פרשת החודש תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: אגרות קודש אדמו״ר הריי״צ חלק ו׳; מאמר ד״ה החודש תשל״ט; לקוטי שיחות חלק ט״ז, פרשת החודש

מטבע של אש: א מטבע מיט א פייער (פרשת כי תשא, פרשת פרה תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: בעל שם טוב עה״ת פרשת תשא; לקוטי שיחות חלק ג כי תשא, חלק כו כי תשא; ועוד

די געטליכע שטארקייט פון א אידן צו ברעכן עמלק (פרשת תצוה, פרשת זכור תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מהרש״א שבת ס״ג ע״ב; תורה אור ד״ה ועשית ציץ; ד״ה ועשית ציץ עת״ר; התוועדות פרשת תצוה תשמ״ג

אידן דארפן האבן עשירות! (פרשת תרומה תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב הוספות; היום יום י״ז אייר; שיחת ג מנחם אב תשח״י; לקוטי שיחות חלק י״ט ראש השנה-ו׳ תשרי; שיחת שבת פרשת תרומה תשנ״ב

ועבדתם את השם אלוקיכם: עבודת התפילה על פי דרך החסידות (פרשת משפטים תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: אגרות קודש אדמו״ר הזקן; לקוטי תורה ד״ה לא הביט און ביעקב; תורת מנחם התוועדות י״ט כסלו תשי״ז; התוועדות שבת פרשת בחוקותי תשד״מ

וידבר אלוקים וגו׳ לאמור: פאר וועמען איז דער לאמור? (פרשת יתרו תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מגיד דבריו ליעקב בהוספות סעיף יג; תורה אור ד״ה בחודש השלישי; מאמר ד״ה וידבר אלוקים תשכ״ט (מוגה); לקוטי שיחות חלק א פרשת יתרו

קריעת ים סוף: דער כח פון א איד הערשן איבער טבע (פרשת בשלח תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: תורת הבעש״ט והרב המגיד אור תורה סימן פ״ט; היום י״ז שבט; ד״ה היושבת בגנים תשכ״ט; לקוטי שיחות חלק ו׳ בשלח א׳

מיט וואס גרייט מען זיך צו די גאולה? (פרשת בא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: רש״י על הפסוק והיה לכם למשמרת; גור אריה למהר״ל מפראג על הפסוק; לקוטי שיחות חלק ט״ז שיחה ג׳

כ”ד טבת: שמחה אין עבודת ה’ – די לעצטע תורה פון דעם אלטער רבי (פרשת וארא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: אגרות קודש צמח צדק סימן טו; תורה אור פרשת וארא ד״ה לכן אמור; לקוטי תורה תזריע ד״ה שוש תשיש

לעבן גאולה אין די טעג פון גלות (פרשת שמות תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: תניא פרק מ”ז; מאור עינים פרשת שמות; התוועדות שבת שמות תשנ”ב

לערנען פון יוסף מוחל זיין בלב שלם (פרשת ויחי תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: תניא לקוטי אמרים פרק יב, אגרת בקודש סימן כב; אור התורה פרשת מקץ; לקוטי שיחות חלק ה ויגש ב

ויפול יוסף על צוארי בנימין אחיו וגו׳: וויינען אויפן חורבן איז א גוטע זאך? (פרשת ויגש תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: לקוטי שיחות חלק י, פרשת ויגש

די עבודה פון מידת הביטחון (פרשת מקץ – חנוכה תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: בעל שם טוב על התורה פרשת מקץ; מאמר ד״ה ולא זכר שר המשקים תרפ״ח; התוועדות ש״פ וישב תשמ״ג, ש״פ וישלח תשמ״ו; לקוטי שיחות חלק ל״ו שמות שיחה א

שמייסן די פערד און חלום יוסף (פרשת וישב – חג הגאולה ‘י”ט כסלו’, תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: תורה אור פרשת וישב; שיחת י״ט כסלו תרצ״ג; שיחת וארא תשי״א; י״ט כסלו תשי״ז, תש״כ

די לעצטע תורה פון דעם מעזריטשער מגיד פון די יסודות החסידות (פרשת וישלח – חג הגאולה ‘י”ט כסלו’, תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: שיחת חי אלול תש״ג; לקוטי שיחות חלק י וישלח י״ט כסלו

ושבתי בשלום: צוויי סארטן שלום (פרשת ויצא, חג הגאולה “י’ כסלו”, תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מאמרי ושבתי בשלום תורה אור ותורת חיים; ספר השיחות תש״ג עמוד 25; מכתב הרה״ק ר׳ לוי יצחק ט כסלו תרצ״ה; לקו״ש חלק כה, י׳ כסלו

די עבודה פון יצחק: איבערמאכן דעם חושך (פרשת תולדות תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מגיד דבריו ליעקב הוספות; תורה אור פרשת תולדות ד״ה מים רבים; ד״ה ויתן לך תרס״ו; ד״ה ויאמר לו יונתן מחר חודש תשל״א

ואברהם זקן בא בימים: יעדער טאג זאל זיין א טאג (פרשת חיי שרה תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: צוואת הריב״ש בתחילתו; תורה אור פרשת חיי שרה; מאמר ד״ה ואברהם זקן תשל״ח; התוועדות ש״פ חיי שרה תשמ״ח

גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה (פרשת וירא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב סימן שא; מאמר ד״ה גדולה הכנסת אורחים תשכ״ב; שיחת ש״פ וירא תש״א; לקו״ש חלק כה, וירא שיחה א

לך לך: גיין צו… זיך אליין (שבת לך לך תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב סימן כד; מאמר ד״ה לך לך תרס״ז, תש״ב; אגרות קודש אדמו״ר הרש״ב נ״ע חלק א אגרת ק; לקוטי שיחות חלק ד הוספות לך לך

תיבת נח אין תורת הבעל שם טוב (פרשת נח תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב סימן פז והוספות, בעל שם טוב על התורה, דגל מחנה אפרים פרשת נח; לקוטי שיחות חלק א פרשת נח; יחידות כללית סיום תשרי תשמ״ט

די השפעה פון שבת בראשית על כל השנה כולה (פרשת בראשית תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: תורת הבעש״ט – הוספות לכתר שם טוב; שיחת אדמו״ר הריי״צ ערב סוכות השי״ת; שמחת בית השואבה תשי״ג; לקוטי שיחות חלק א בראשית

שמחת תורה: פארוואס פרייען זיך אלע אידן מיט דער תורה? (שבת חול המועד סוכות תשפ”ב)
מקורות: מגיד דבריו ליעקב (הוספות); התוועדות שמחת תורה תשכ”ח; מאמר והתוועדות שמחת תורה תשי”ב

דער בעל שם טוב, די אחדות פון סוכות און מצות הקהל (פרשת האזינו תשפ”ב)
מקורות: בעל שם טוב על התורה, חג הסוכות; תפארת שלמה פרשת וילך; התוועדות חג הסוכות הקהל תשי״ג, תשכ״ז

יום הכיפורים: אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל (פרשת וילך תשפ”ב)
מקורות: ד״ה ויגד לך תעלומות חכמה תרצ״א; ד״ה וכל אדם לא יהיה תשכ״ג ; לקוטי שיחות חלק י״ז אחרי (הדרן על מסכת יומא)

מיט וואס דאוונט מען ראש השנה (פרשת נצבים תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב סימן קי״ט, רנ״ו; לקוטי תורה ד״ה תקעו; מאמר ד״ה תקעו תשמ״ז; התוועדות ( כט אלול תשכב) ערב ר״ה תשכ״ג

ח״י אלול – תורת הבעש״ט אין דעם נאמען פון די פרשה (פרשת כי תבא תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב; היום יום חי אלול; לקוטי שיחות חלק ט כי תבוא, חלק כט חי אלול

די מלחמה פון עבודת התפילה (פרשת כי תצא תשפ”ב)
מקורות: אור החיים הקדוש פרשת כי תצא; בעל שם טוב על התורה כי תצא; לקוטי תורה מאמר ד״ה כי תצא; אור התורה להצמח צדק סוף פרשת שופטים; ד״ה ודברו השוטרים עטר״ת; התוועדות פרשת כי תצא תנש״א

שום תשים עליך מלך: קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים אלץ הכנה צו ראש השנה (פרשת שופטים תשפ”ב)
מקורות: מאור עיניים פרשת יתרו; מגיד דבריו ליעקב להמגיד ממזריטש פרשת עקב; לקוטי תורה פרשת ראה – אלול; דרך מצותיך מצות מינוי מלך; לקוטי שיחות חלק י״ט שופטים ב

א חסידישער חודש אלול (פרשת ראה תשפ”ב)
מקורות: לקוטי תורה ד״ה אני לדודי; לקוטי דיבורים י״ט כסלו תרצ״ג; מאמר והתוועדות שבת פרשת ראה תשכ״ו; שיחת פרשת ראה תש״נ

עקבתא דמשיחא דער זמן פון תשמעון (פרשת עקב תשפ”ב)
מקורות: אור המאיר (להרה״ק מזיטאמיר) פרשת עקב; אור התורה להצ״צ פרשת עקב; לקו״ש חלק ט וי״ט פרשת עקב א

דער גודל היום טוב פון חמשה עשר באב (פרשת ואתחנן – שבת נחמו תשפ”ב)
מקורות: עבודת ישראל להמגיד מקוזניץ על ט״ו באב; אור התורה להצמח צדק על איכה; ד״ה לא היו ימים טובים עת״ר; לקוטי שיחות חלק י״ט וחלק כ״ד חמשה עשר באב

שבת חזון ותשעה באב על פי חסידות (פרשת דברים תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי על תשעה באב; אור התורה להצמח צדק פרשת מסעי ד״ה ויסעו ממרה; לקוטי שיחות חלק כ״ט שבת חזון

וואס לערנט אונז פרשת מסעי? (פרשת מסעי תשפ”ב)
מקורות: תורת הבעש״ט דגל מחנה אפרים פרשת מסעי; לקוטי תורה פרשת מסעי; לקוטי שיחות חלק יח שיחה א, חלק כג שיחה א; מאמר אלה מסעי תשמא

מלחמת מדין: שנאת חינם און אהבת חינם (פרשת פינחס [בחו”ל, פרשת מטות בארה”ק] תשפ”ב)
מקורות: שיחת אחרון של פסח תרצ״ה; לקוטי תורה ד״ה החלצו; קונטרס החלצו לאדמו״ר הרש״ב נ״ע; ד״ה החלצו תש״מ; קדושת לוי פרשת בלק; תפארת שלמה פרשת פנחס

פנחס זה אלי-הו, גילוי אליהו הנביא ע״פ חסידות (פרשת בלק [בחו”ל, פרשת פינחס בארה”ק] תשפ”ב)
מקורות: אור החיים הק׳ פרשת פנחס; קדושת לוי פרשת פנחס וליקוטים; מאור עיניים פנחס, ויצא; אדמו״ר הרש״ב ד״ה פנחס בן אלעזר העת״ר (המשך תער״ב חלק ב); לקוטי שיחות חלק יח פנחס – יב תמוז

מסירות נפש: אזוי און נישט אנדערש! (י״ב תמוז ופרשת חוקת [בחו”ל, פרשת בלק בארה”ק] תשפ”ב)
מקורות: שפת אמת פרשת חוקת; קדושת לוי פרשת בלק; לקוטי תורה פרשת חוקת; ספר השיחות תש״ה יב תמוז; לקוטי שיחות חלק יח חוקת – יב תמוז וחלק כ״ח בלק ב

די געוואלדיגע אהבת ישראל פון משה רבינו (פרשת קרח [בחו״ל, חוקת בארה״ק] תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי פרשת קורח; לקוטי תורה פרשת קורח-חוקת; לקוטי שיחות חלק יח פרשת קרח שיחה א, פרשת חוקת שיחה א

טלית און ציצית, אמונה און דעת, די טענה פון קרח וועגן טלית שכולה תכלת (פרשת שלח תשפ”ב)
מקורות: תורת הבעש״ט (אג״ק אדמו״ר הריי״צ); לקוטי תורה שלח וקורח; שיחות שבת פרשת שלח וקורח תשכ״ד

אשה הכושית און חטא המרגלים (פרשת פרשת בהעלותך [בחו״ל, שלח בארה״ק] תשפ”ב)
מקורות: של״ה הקדוש מסכת שבועות; אור התורה פרשת בהעלותך; תפארת שלמה פרשת שלח; לקוטי תורה פרשת שלח; לקוטי שיחות חלק כג שיחה א וחלק כח שיחה א

ימי תשלומין של חג השבועות: לערנען תורה בעמל וביגיעה בכח עצמו (פרשת נשא תשפ”ב)
מקורות: אגרות קודש אדמו״ר הריי״צ חלק ד עמוד; לקוטי שיחות חלק י״ט דברים א; שיחת יב סיון תשמ״ט

חג השבועות: דער טאג פון משה רבינו, דוד המלך און דער בעל שם טוב (פרשת במדבר תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב הוספות; לקוטי שיחות חלק ח – הוספות שבועות; חלק יח – חג השבועות

ענווה מיט גאוה צוזאמען אלץ הכנה צו מתן תורה (פרשת בחוקותי – שבת מברכים סיון תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב סימן שצג וסימן קמה; קדושת לוי ליקוטים; לקוטי תורה פרשת במדבר (ד״ה ענין שניתנה תורה על הר); ד״ה בחודש השלישי תשכ״ט (מוגה)

דער חסידישער אינהאלט פון ל״ג בעומר (פרשת בהר תשפ”ב)
מקורות: שיחת כ׳ כסלו תש״ו; קדושת לוי פרשת ויצא; נר ישראל (רוזין) לג בעומר; סידור עם דא״ח שער הל״ג בעומר; לקוטי שיחות חלק ה׳ ט׳ כסלו; ד״ה גל עיני תשל״ז

דער חסידישער אינהאלט פון פסח שני (פרשת אמור תשפ”ב)
מקורות: נועם אלימלך בהעלותך; עבודת ישראל להמגיד מקאזניץ – תורה לפסח שני; אור התורה להצמח צדק פרשת בהעלותך; ספר השיחות תש״א פסח שני; לקוטי שיחות חלק יח בהעלותך ד

“וספרתם לכם” – די עבודה פון ספירת העומר (פרשת קדושים תשפ”ב)
מקורות: אור החיים פרשת אמור על הפסוק; קדושת לוי על הפסוק; מכתב ל״ג בעומר תשכ״ג; מאמר ד״ה וספרתם לכם תשי״א; היום יום – ה׳ אייר

שבת מברכים חודש אייר – “אני י׳ רופאך” (פרשת אחרי תשפ”ב)
מקורות: רשימות חוברת קלח; התמים קובץ ב (דף נו); בני יששכר חודש אייר; התוועדות שבת מברכים אייר תשמ״ב, תשמ״ז; לקוטי שיחות חלק ל״ב אייר

הארת המשיח אין אחרון של פסח (אחרון של פסח תשפ”ב)
מקורות: שיחת אחרון של פסח תרצ״ה; מאור עינים סוף פרשת פנחס; התוועדות אחרון של פסח תשכ״ג, תשמ״ג, תשמ״ו

די פארשידענע נעמען פון דעם יום טוב (חג הפסח תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי פרשת בא; שיחת חג הפסח תרצ״ד; מאמר ד״ה מצה זו תשמ״ט; לקוטי שיחות חלק י״ז חג הפסח שיחה א

די גדלות פון שבת הגדול (פרשת מצורע – שבת הגדול תשפ”ב)
מקורות: שולחן ערוך הרב סימן תכט וסימן תל; שמועות יצחק (וורקא) שבת הגדול; שיחת שבת הגדול תשמ”ו; י”ג ניסן תנש”א; לקוטי שיחות חלק ג שבת הגדול

“החודש הזה לכם” – התחדשות און גאולה בנפש האדם (פרשת תזריע – פרשת החודש תשפ”ב)
מקורות: אור תורה להמגיד ממעזריטש; דגל מחנה אפרים, קדושת לוי עה”פ; ד״ה החודש הזה לכם תשל”ז; לקוטי שיחות חי״ז – החודש; אגרות קודש ח”כ עמ’ קו

“זאת חוקת התורה” – מלשון חקיקה, איינגעקריצט, אז א איד מיט תורה איז איין זאך (פרשת שמיני – פרשת פרה תשפ”ב)
מקורות: לקוטי תורה פרשת חוקת; קדושת לוי פרשת פרה ; נעם אלימלך פרשת חוקת; מאמר זאת חוקת תשל״ט; התוועדות שבת פרשת… תשמ״ו

דער סיפור המגילה: די אמת’ע פנימיות פון א אידן (חג הפורים – פרשת צו תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב הוספות סימן ק; תורה אור מגילת אסתר; איש יהודי תש״א; ויהי אומן את הדסה תשי״ג; התוועדות פורים תשט״ו

ווי אזוי אויסצומעקן דעם אייגענעם עמלק (פרשת ויקרא – זכור תשפ”ב)
מקורות: תורה אור פרשת זכור; מאור עיניים פרשת בשלח; התוועדות פרשת זכור תשמ״ג

באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, מה הקשר בין שקלים וכלאים? (פרשת פקודי – חודש אדר תשפ”ב)
מקורות: שפת אמת פרשת שקלים; מאור עיניים סוף פרשת תרומה; אגרות קודש חלק א׳ עמוד רנב; התוועדות ראש חודש אדר תש״מ

ליב האבן א אידן ווייל ער איז א איד (פרשת ויקהל – שקלים תשפ”ב)
מקורות: אלשיך על פרשת שקלים; ספר השיחות אדמו״ר הריי״צ הש״ת עמוד 116; התוועדות שבועות תשי״ג; התוועדות שבת ויקהל פרשת שקלים תשנ״ב

מסירות נפש אויף טאן א טובה נאך א אידן (פרשת כי תשא תשפ”ב)
מקורות: נר ישראל רוזין עה”פ; ספר השיחות תרפ״ז לאדמו״ר הריי״צ; ליל שמחת תורה תשמ״ז; לקוטי שיחות חלק ל״ד וזאת הברכה

‘ואתה תצוה את בני ישראל’: משה רבינו איז מקשר ומחבר אידן מיט’ן אייבערשטער (פרשת תצוה תשפ”ב)
מקורות: בעל הטורים; אור החיים; כלי יקר; מאור עיניים; תורה אור; מאמר וקיבל היהודים תרפ״ז; קונטרס פורים קטן (ד״ה ואתה תצוה) תשנ״ב

‘ועשו לי מקדש . . ועשית מנורת זהב’: אין יעדע אידישע הארץ איז פארהאן א משכן און א מנורה (פרשת תרומה תשפ”ב)
מקורות: רמב״ן; שפתי כהן (לרבי מרדכי הכהן); עקדת יצחק (לרבי יצחק עראמה); תורת משה אלשיך על הפרשה; אור התורה להצמח צדק; לקוטי שיחות חלק כ״א תרומה שיחה ג; תורת מנחם התוועדויות ליל שמחת תורה תשמ״ו

‘כי תקנה עבד עברי’: משה רבינו רעיא מהימנא מאכט פון יעדער איד א עבד עברי צום רבש”ע (פרשת משפטים תשפ”ב)
מקורות: אור החיים על הפרשה; תורה אור משפטים; התוועדות פרשת משפטים תשי״א ; התוועדות ליל שמחת תורה תשי״ט

הניגון “אנא עבדא דקושדא בריך הוא – מושר אצל כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע

וואס איז איז אזוי דער געוואלד פון מתן תורה? (פרשת יתרו תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב סימן תכד; תורה אור יתרו ד״ה בחודש השלישי; לקוטי שיחות ח”ו יתרו ב

שבת שירה – דער ענין השירה על פי תורת הבעל שם טוב, שירת הנשמות והמלאכים ושירת כל הבריאה (פרשת בשלח תשפ”ב)
מקורות: לקוטי תורה ד״ה אז ישיר וד״ה מזמור שיר חנוכת; קדושת לוי עה”פ; לקוטי שיחות בשלח ח”ג, ח”לא; תורת מנחם תשכ״א ח”ב בסופו

החודש הזה לכם: היינט איז א נייער טאג! (פרשת בא תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי פרשת בא ופרשת דברים; שפת אמת פרשת בא; אור התורה להצמח צדק פרשת בא; מאמר ציון במשפט תפדה תשל״ו; לקוטי שיחות חלק ט״ז פרשת החודש

פרשת וארא און כ״ד טבת יום הילולא פון דעם אלטער רבי נ״ע זי״ע – עבודת התשובה על פי דרך החסידות, ד׳ לשונות של גאולה ד׳ אופנים אין תשובה (פרשת וארא תשפ”ב)
מקורות: מאמרי אדה”ז הקצרים דף תקמט; מאמרי אדה״ז על הפרשיות ד״ה וארא; של״ה הקדוש פסחים; תולדות יצחק בן לוי (בן הרלוי”צ מברדיטשוב) עה”פ; תורת שלום כ״ד טבת תרס״ז; התוועדות כ״ד טבת תשמ״א; ד״ה לכן אמור תשכ״א ותשל״ט

‘בלבת אש מתוך הסנה’ ‘משום עמו אנכי בצרה’ [רש״י]: דער עומק פון די התגלות השכינה מתוך הסנה (פרשת שמות תשפ”ב)
מקורות: בעש״ט עה”ת פרשתינו; התוועדויות ש״פ שלח תשמ״ו; ש״פ שמות תשמ״ג; לקוטי שיחות כ״ו, ג; נר ישראל (רוזין), שפת אמת עה”פ; אגרות קודש ח”ד עמ’ נב

‘ביקש יעקב לגלות את הקץ’: פארוואס האט יעקב אבינו געוואלט מגלה זיין דעם קץ? און פארוואס האט השי״ת נישט געוואלט? (פרשת ויחי תשפ”ב)
מקורות: לקו״ש חלק י, ב. חלק כ, א; שיחת אחש״פ תרצ״ט; נר ישראל עה”פ; תורת מנחם תשד״מ – ב׳ יחידות האדמו״ר מסדיגורא

‘כי עבדך ערב את הנער’: ווי אזוי האט יהודה געפועלט אז יוסף זאל נתגלה ווערן צו זיינע ברידער? (פרשת ויגש תשפ”ב)
מקורות: לקו״ש חלק י, ב. חלק כ, א; שיחת אחש״פ תרצ״ט; נר ישראל עה”פ; תורת מנחם תשד״מ – ב׳ יחידות האדמו״ר מסדיגורא

מאי חנוכה? והקשר לפרשת מקץ – פארוואס מאכט מען דעם עיקר פון חנוכה דעם נס השמן? פארוואס האט יוסף ארייגעלייגט דעם גביע הכסף אין אמתחת בנימין (פרשת מקץ תשפ”ב)
מקורות: שיחת ומאמר התוועדות חנוכה תשי”ב

‘ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף’:וואס איז אזוי שלעכט אין וועלן זיין יושב בשלוה?! איז די בקשה פון יעקב נתקבל געווארן אדער נישט? (פרשת וישב תשפ”ב)

You may also like...

Leave a Reply