לעבן מיט די פרשה על פי חסידות – הרב אשר פרקש (מתעדכן)

ושבתי בשלום: צוויי סארטן שלום (פרשת ויצא, חג הגאולה “י’ כסלו”, תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מאמרי ושבתי בשלום תורה אור ותורת חיים; ספר השיחות תש״ג עמוד 25; מכתב הרה״ק ר׳ לוי יצחק ט כסלו תרצ״ה; לקו״ש חלק כה, י׳ כסלו

די עבודה פון יצחק: איבערמאכן דעם חושך (פרשת תולדות תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: מגיד דבריו ליעקב הוספות; תורה אור פרשת תולדות ד״ה מים רבים; ד״ה ויתן לך תרס״ו; ד״ה ויאמר לו יונתן מחר חודש תשל״א

ואברהם זקן בא בימים: יעדער טאג זאל זיין א טאג (פרשת חיי שרה תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: צוואת הריב״ש בתחילתו; תורה אור פרשת חיי שרה; מאמר ד״ה ואברהם זקן תשל״ח; התוועדות ש״פ חיי שרה תשמ״ח

גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה (פרשת וירא תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב סימן שא; מאמר ד״ה גדולה הכנסת אורחים תשכ״ב; שיחת ש״פ וירא תש״א; לקו״ש חלק כה, וירא שיחה א

לך לך: גיין צו… זיך אליין (שבת לך לך תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב סימן כד; מאמר ד״ה לך לך תרס״ז, תש״ב; אגרות קודש אדמו״ר הרש״ב נ״ע חלק א אגרת ק; לקוטי שיחות חלק ד הוספות לך לך

תיבת נח אין תורת הבעל שם טוב (פרשת נח תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: כתר שם טוב סימן פז והוספות, בעל שם טוב על התורה, דגל מחנה אפרים פרשת נח; לקוטי שיחות חלק א פרשת נח; יחידות כללית סיום תשרי תשמ״ט

די השפעה פון שבת בראשית על כל השנה כולה (פרשת בראשית תשפ”ג, שנת הקהל)
מקורות: תורת הבעש״ט – הוספות לכתר שם טוב; שיחת אדמו״ר הריי״צ ערב סוכות השי״ת; שמחת בית השואבה תשי״ג; לקוטי שיחות חלק א בראשית

שמחת תורה: פארוואס פרייען זיך אלע אידן מיט דער תורה? (שבת חול המועד סוכות תשפ”ב)
מקורות: מגיד דבריו ליעקב (הוספות); התוועדות שמחת תורה תשכ”ח; מאמר והתוועדות שמחת תורה תשי”ב

דער בעל שם טוב, די אחדות פון סוכות און מצות הקהל (פרשת האזינו תשפ”ב)
מקורות: בעל שם טוב על התורה, חג הסוכות; תפארת שלמה פרשת וילך; התוועדות חג הסוכות הקהל תשי״ג, תשכ״ז

יום הכיפורים: אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל (פרשת וילך תשפ”ב)
מקורות: ד״ה ויגד לך תעלומות חכמה תרצ״א; ד״ה וכל אדם לא יהיה תשכ״ג ; לקוטי שיחות חלק י״ז אחרי (הדרן על מסכת יומא)

מיט וואס דאוונט מען ראש השנה (פרשת נצבים תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב סימן קי״ט, רנ״ו; לקוטי תורה ד״ה תקעו; מאמר ד״ה תקעו תשמ״ז; התוועדות ( כט אלול תשכב) ערב ר״ה תשכ״ג

ח״י אלול – תורת הבעש״ט אין דעם נאמען פון די פרשה (פרשת כי תבא תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב; היום יום חי אלול; לקוטי שיחות חלק ט כי תבוא, חלק כט חי אלול

די מלחמה פון עבודת התפילה (פרשת כי תצא תשפ”ב)
מקורות: אור החיים הקדוש פרשת כי תצא; בעל שם טוב על התורה כי תצא; לקוטי תורה מאמר ד״ה כי תצא; אור התורה להצמח צדק סוף פרשת שופטים; ד״ה ודברו השוטרים עטר״ת; התוועדות פרשת כי תצא תנש״א

שום תשים עליך מלך: קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים אלץ הכנה צו ראש השנה (פרשת שופטים תשפ”ב)
מקורות: מאור עיניים פרשת יתרו; מגיד דבריו ליעקב להמגיד ממזריטש פרשת עקב; לקוטי תורה פרשת ראה – אלול; דרך מצותיך מצות מינוי מלך; לקוטי שיחות חלק י״ט שופטים ב

א חסידישער חודש אלול (פרשת ראה תשפ”ב)
מקורות: לקוטי תורה ד״ה אני לדודי; לקוטי דיבורים י״ט כסלו תרצ״ג; מאמר והתוועדות שבת פרשת ראה תשכ״ו; שיחת פרשת ראה תש״נ

עקבתא דמשיחא דער זמן פון תשמעון (פרשת עקב תשפ”ב)
מקורות: אור המאיר (להרה״ק מזיטאמיר) פרשת עקב; אור התורה להצ״צ פרשת עקב; לקו״ש חלק ט וי״ט פרשת עקב א

דער גודל היום טוב פון חמשה עשר באב (פרשת ואתחנן – שבת נחמו תשפ”ב)
מקורות: עבודת ישראל להמגיד מקוזניץ על ט״ו באב; אור התורה להצמח צדק על איכה; ד״ה לא היו ימים טובים עת״ר; לקוטי שיחות חלק י״ט וחלק כ״ד חמשה עשר באב

שבת חזון ותשעה באב על פי חסידות (פרשת דברים תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי על תשעה באב; אור התורה להצמח צדק פרשת מסעי ד״ה ויסעו ממרה; לקוטי שיחות חלק כ״ט שבת חזון

וואס לערנט אונז פרשת מסעי? (פרשת מסעי תשפ”ב)
מקורות: תורת הבעש״ט דגל מחנה אפרים פרשת מסעי; לקוטי תורה פרשת מסעי; לקוטי שיחות חלק יח שיחה א, חלק כג שיחה א; מאמר אלה מסעי תשמא

מלחמת מדין: שנאת חינם און אהבת חינם (פרשת פינחס [בחו”ל, פרשת מטות בארה”ק] תשפ”ב)
מקורות: שיחת אחרון של פסח תרצ״ה; לקוטי תורה ד״ה החלצו; קונטרס החלצו לאדמו״ר הרש״ב נ״ע; ד״ה החלצו תש״מ; קדושת לוי פרשת בלק; תפארת שלמה פרשת פנחס

פנחס זה אלי-הו, גילוי אליהו הנביא ע״פ חסידות (פרשת בלק [בחו”ל, פרשת פינחס בארה”ק] תשפ”ב)
מקורות: אור החיים הק׳ פרשת פנחס; קדושת לוי פרשת פנחס וליקוטים; מאור עיניים פנחס, ויצא; אדמו״ר הרש״ב ד״ה פנחס בן אלעזר העת״ר (המשך תער״ב חלק ב); לקוטי שיחות חלק יח פנחס – יב תמוז

מסירות נפש: אזוי און נישט אנדערש! (י״ב תמוז ופרשת חוקת [בחו”ל, פרשת בלק בארה”ק] תשפ”ב)
מקורות: שפת אמת פרשת חוקת; קדושת לוי פרשת בלק; לקוטי תורה פרשת חוקת; ספר השיחות תש״ה יב תמוז; לקוטי שיחות חלק יח חוקת – יב תמוז וחלק כ״ח בלק ב

די געוואלדיגע אהבת ישראל פון משה רבינו (פרשת קרח [בחו״ל, חוקת בארה״ק] תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי פרשת קורח; לקוטי תורה פרשת קורח-חוקת; לקוטי שיחות חלק יח פרשת קרח שיחה א, פרשת חוקת שיחה א

טלית און ציצית, אמונה און דעת, די טענה פון קרח וועגן טלית שכולה תכלת (פרשת שלח תשפ”ב)
מקורות: תורת הבעש״ט (אג״ק אדמו״ר הריי״צ); לקוטי תורה שלח וקורח; שיחות שבת פרשת שלח וקורח תשכ״ד

אשה הכושית און חטא המרגלים (פרשת פרשת בהעלותך [בחו״ל, שלח בארה״ק] תשפ”ב)
מקורות: של״ה הקדוש מסכת שבועות; אור התורה פרשת בהעלותך; תפארת שלמה פרשת שלח; לקוטי תורה פרשת שלח; לקוטי שיחות חלק כג שיחה א וחלק כח שיחה א

ימי תשלומין של חג השבועות: לערנען תורה בעמל וביגיעה בכח עצמו (פרשת נשא תשפ”ב)
מקורות: אגרות קודש אדמו״ר הריי״צ חלק ד עמוד; לקוטי שיחות חלק י״ט דברים א; שיחת יב סיון תשמ״ט

חג השבועות: דער טאג פון משה רבינו, דוד המלך און דער בעל שם טוב (פרשת במדבר תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב הוספות; לקוטי שיחות חלק ח – הוספות שבועות; חלק יח – חג השבועות

ענווה מיט גאוה צוזאמען אלץ הכנה צו מתן תורה (פרשת בחוקותי – שבת מברכים סיון תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב סימן שצג וסימן קמה; קדושת לוי ליקוטים; לקוטי תורה פרשת במדבר (ד״ה ענין שניתנה תורה על הר); ד״ה בחודש השלישי תשכ״ט (מוגה)

דער חסידישער אינהאלט פון ל״ג בעומר (פרשת בהר תשפ”ב)
מקורות: שיחת כ׳ כסלו תש״ו; קדושת לוי פרשת ויצא; נר ישראל (רוזין) לג בעומר; סידור עם דא״ח שער הל״ג בעומר; לקוטי שיחות חלק ה׳ ט׳ כסלו; ד״ה גל עיני תשל״ז

דער חסידישער אינהאלט פון פסח שני (פרשת אמור תשפ”ב)
מקורות: נועם אלימלך בהעלותך; עבודת ישראל להמגיד מקאזניץ – תורה לפסח שני; אור התורה להצמח צדק פרשת בהעלותך; ספר השיחות תש״א פסח שני; לקוטי שיחות חלק יח בהעלותך ד

“וספרתם לכם” – די עבודה פון ספירת העומר (פרשת קדושים תשפ”ב)
מקורות: אור החיים פרשת אמור על הפסוק; קדושת לוי על הפסוק; מכתב ל״ג בעומר תשכ״ג; מאמר ד״ה וספרתם לכם תשי״א; היום יום – ה׳ אייר

שבת מברכים חודש אייר – “אני י׳ רופאך” (פרשת אחרי תשפ”ב)
מקורות: רשימות חוברת קלח; התמים קובץ ב (דף נו); בני יששכר חודש אייר; התוועדות שבת מברכים אייר תשמ״ב, תשמ״ז; לקוטי שיחות חלק ל״ב אייר

הארת המשיח אין אחרון של פסח (אחרון של פסח תשפ”ב)
מקורות: שיחת אחרון של פסח תרצ״ה; מאור עינים סוף פרשת פנחס; התוועדות אחרון של פסח תשכ״ג, תשמ״ג, תשמ״ו

די פארשידענע נעמען פון דעם יום טוב (חג הפסח תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי פרשת בא; שיחת חג הפסח תרצ״ד; מאמר ד״ה מצה זו תשמ״ט; לקוטי שיחות חלק י״ז חג הפסח שיחה א

די גדלות פון שבת הגדול (פרשת מצורע – שבת הגדול תשפ”ב)
מקורות: שולחן ערוך הרב סימן תכט וסימן תל; שמועות יצחק (וורקא) שבת הגדול; שיחת שבת הגדול תשמ”ו; י”ג ניסן תנש”א; לקוטי שיחות חלק ג שבת הגדול

“החודש הזה לכם” – התחדשות און גאולה בנפש האדם (פרשת תזריע – פרשת החודש תשפ”ב)
מקורות: אור תורה להמגיד ממעזריטש; דגל מחנה אפרים, קדושת לוי עה”פ; ד״ה החודש הזה לכם תשל”ז; לקוטי שיחות חי״ז – החודש; אגרות קודש ח”כ עמ’ קו

“זאת חוקת התורה” – מלשון חקיקה, איינגעקריצט, אז א איד מיט תורה איז איין זאך (פרשת שמיני – פרשת פרה תשפ”ב)
מקורות: לקוטי תורה פרשת חוקת; קדושת לוי פרשת פרה ; נעם אלימלך פרשת חוקת; מאמר זאת חוקת תשל״ט; התוועדות שבת פרשת… תשמ״ו

דער סיפור המגילה: די אמת’ע פנימיות פון א אידן (חג הפורים – פרשת צו תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב הוספות סימן ק; תורה אור מגילת אסתר; איש יהודי תש״א; ויהי אומן את הדסה תשי״ג; התוועדות פורים תשט״ו

ווי אזוי אויסצומעקן דעם אייגענעם עמלק (פרשת ויקרא – זכור תשפ”ב)
מקורות: תורה אור פרשת זכור; מאור עיניים פרשת בשלח; התוועדות פרשת זכור תשמ״ג

באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאים, מה הקשר בין שקלים וכלאים? (פרשת פקודי – חודש אדר תשפ”ב)
מקורות: שפת אמת פרשת שקלים; מאור עיניים סוף פרשת תרומה; אגרות קודש חלק א׳ עמוד רנב; התוועדות ראש חודש אדר תש״מ

ליב האבן א אידן ווייל ער איז א איד (פרשת ויקהל – שקלים תשפ”ב)
מקורות: אלשיך על פרשת שקלים; ספר השיחות אדמו״ר הריי״צ הש״ת עמוד 116; התוועדות שבועות תשי״ג; התוועדות שבת ויקהל פרשת שקלים תשנ״ב

מסירות נפש אויף טאן א טובה נאך א אידן (פרשת כי תשא תשפ”ב)
מקורות: נר ישראל רוזין עה”פ; ספר השיחות תרפ״ז לאדמו״ר הריי״צ; ליל שמחת תורה תשמ״ז; לקוטי שיחות חלק ל״ד וזאת הברכה

‘ואתה תצוה את בני ישראל’: משה רבינו איז מקשר ומחבר אידן מיט’ן אייבערשטער (פרשת תצוה תשפ”ב)
מקורות: בעל הטורים; אור החיים; כלי יקר; מאור עיניים; תורה אור; מאמר וקיבל היהודים תרפ״ז; קונטרס פורים קטן (ד״ה ואתה תצוה) תשנ״ב

‘ועשו לי מקדש . . ועשית מנורת זהב’: אין יעדע אידישע הארץ איז פארהאן א משכן און א מנורה (פרשת תרומה תשפ”ב)
מקורות: רמב״ן; שפתי כהן (לרבי מרדכי הכהן); עקדת יצחק (לרבי יצחק עראמה); תורת משה אלשיך על הפרשה; אור התורה להצמח צדק; לקוטי שיחות חלק כ״א תרומה שיחה ג; תורת מנחם התוועדויות ליל שמחת תורה תשמ״ו

‘כי תקנה עבד עברי’: משה רבינו רעיא מהימנא מאכט פון יעדער איד א עבד עברי צום רבש”ע (פרשת משפטים תשפ”ב)
מקורות: אור החיים על הפרשה; תורה אור משפטים; התוועדות פרשת משפטים תשי״א ; התוועדות ליל שמחת תורה תשי״ט

הניגון “אנא עבדא דקושדא בריך הוא – מושר אצל כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע

וואס איז איז אזוי דער געוואלד פון מתן תורה? (פרשת יתרו תשפ”ב)
מקורות: כתר שם טוב סימן תכד; תורה אור יתרו ד״ה בחודש השלישי; לקוטי שיחות ח”ו יתרו ב

שבת שירה – דער ענין השירה על פי תורת הבעל שם טוב, שירת הנשמות והמלאכים ושירת כל הבריאה (פרשת בשלח תשפ”ב)
מקורות: לקוטי תורה ד״ה אז ישיר וד״ה מזמור שיר חנוכת; קדושת לוי עה”פ; לקוטי שיחות בשלח ח”ג, ח”לא; תורת מנחם תשכ״א ח”ב בסופו

החודש הזה לכם: היינט איז א נייער טאג! (פרשת בא תשפ”ב)
מקורות: קדושת לוי פרשת בא ופרשת דברים; שפת אמת פרשת בא; אור התורה להצמח צדק פרשת בא; מאמר ציון במשפט תפדה תשל״ו; לקוטי שיחות חלק ט״ז פרשת החודש

פרשת וארא און כ״ד טבת יום הילולא פון דעם אלטער רבי נ״ע זי״ע – עבודת התשובה על פי דרך החסידות, ד׳ לשונות של גאולה ד׳ אופנים אין תשובה (פרשת וארא תשפ”ב)
מקורות: מאמרי אדה”ז הקצרים דף תקמט; מאמרי אדה״ז על הפרשיות ד״ה וארא; של״ה הקדוש פסחים; תולדות יצחק בן לוי (בן הרלוי”צ מברדיטשוב) עה”פ; תורת שלום כ״ד טבת תרס״ז; התוועדות כ״ד טבת תשמ״א; ד״ה לכן אמור תשכ״א ותשל״ט

‘בלבת אש מתוך הסנה’ ‘משום עמו אנכי בצרה’ [רש״י]: דער עומק פון די התגלות השכינה מתוך הסנה (פרשת שמות תשפ”ב)
מקורות: בעש״ט עה”ת פרשתינו; התוועדויות ש״פ שלח תשמ״ו; ש״פ שמות תשמ״ג; לקוטי שיחות כ״ו, ג; נר ישראל (רוזין), שפת אמת עה”פ; אגרות קודש ח”ד עמ’ נב

‘ביקש יעקב לגלות את הקץ’: פארוואס האט יעקב אבינו געוואלט מגלה זיין דעם קץ? און פארוואס האט השי״ת נישט געוואלט? (פרשת ויחי תשפ”ב)
מקורות: לקו״ש חלק י, ב. חלק כ, א; שיחת אחש״פ תרצ״ט; נר ישראל עה”פ; תורת מנחם תשד״מ – ב׳ יחידות האדמו״ר מסדיגורא

‘כי עבדך ערב את הנער’: ווי אזוי האט יהודה געפועלט אז יוסף זאל נתגלה ווערן צו זיינע ברידער? (פרשת ויגש תשפ”ב)
מקורות: לקו״ש חלק י, ב. חלק כ, א; שיחת אחש״פ תרצ״ט; נר ישראל עה”פ; תורת מנחם תשד״מ – ב׳ יחידות האדמו״ר מסדיגורא

מאי חנוכה? והקשר לפרשת מקץ – פארוואס מאכט מען דעם עיקר פון חנוכה דעם נס השמן? פארוואס האט יוסף ארייגעלייגט דעם גביע הכסף אין אמתחת בנימין (פרשת מקץ תשפ”ב)
מקורות: שיחת ומאמר התוועדות חנוכה תשי”ב

‘ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף’:וואס איז אזוי שלעכט אין וועלן זיין יושב בשלוה?! איז די בקשה פון יעקב נתקבל געווארן אדער נישט? (פרשת וישב תשפ”ב)

You may also like...

Leave a Reply