0

עשרים וחמש שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ג מנחם-אב תשע”ט)

ביאור נפלא במאחז״ל (ביצה טז, א) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה . . מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא… מ’לקוטי לוי יצחק’ לכ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל...