0

“ובני קורח אסיר ואלקנה ואביאסף” – הרב דוד דובאוו (ט”ו מנחם-אב תש”פ)

ביאור נפלא על טעות קרח, וקליפת פרעה ומצרים. ובני קרח עשו תשובה ״משה אמת תורתו אמת (ב״ב ע״ד. תנחומא קרח י״א). ביאור נפלא עה״פ (וארא ו, כד) ״ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף״. למה נזכר...

0

עשרים וחמש שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ג מנחם-אב תשע”ט)

ביאור נפלא במאחז״ל (ביצה טז, א) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה . . מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא… מ’לקוטי לוי יצחק’ לכ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל...