0

עשרים שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ד מנחם-אב תשפ”ג, שנת הקהל)

ביאור מאחז”ל (איכ”ר פ”ג) עה”פ (שמואל א טו, לב) שמואל הנביא חתך אגג לארבע חתיכות והאכילו לנעמיות – מבאר ומתרץ עשרים שאלות ודיוקים במדרש הנ”ל, ובענין עמלק אגג והמן. מ’לקוטי לוי יצחק – לקוטים...

0

שלשים שאלות ודיוקים, תירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ז מנחם-אב תשפ”ב)

“אר”י ו’ דויזתא צריך למימתחה בזקיפא כמורדיא דלברות” (מגילה טז, ב) – מבאר יותר משלשים שאלות ודיוקים על המאחז״ל, ובקשר לחג הפורים. מ’לקוטי לוי יצחק – לקוטים על מאחז”ל ע’ קעז ואילך’ לכ”ק הרה”ג...

0

“ענק עבד עברי לעצמו” – הרב דוד דובאוו (ט”ז מנחם-אב תשפ”א)

ביאור הגמרא (קידושין טז, ב): “ענק עבד עברי לעצמו. . פשיטא, אלא למאן, אמר ר׳ יוסף יו״ד קרת קא חזינא הכא” – מבאר יותר מעשר שאלות ודיוקים בהמאחז״ל. וכן בקשר לזה, ביאור כל הגמרא...

0

“ובני קורח אסיר ואלקנה ואביאסף” – הרב דוד דובאוו (ט”ו מנחם-אב תש”פ)

ביאור נפלא על טעות קרח, וקליפת פרעה ומצרים. ובני קרח עשו תשובה ״משה אמת תורתו אמת (ב״ב ע״ד. תנחומא קרח י״א). ביאור נפלא עה״פ (וארא ו, כד) ״ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף״ – למה...

0

עשרים וחמש שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ג מנחם-אב תשע”ט)

ביאור נפלא במאחז״ל (ביצה טז, א): “כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה . . מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא…” מ’לקוטי לוי יצחק’ לכ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל...