0

התוועדות ח”י אלול תשפ”ג, שנת הקהל – הרב חיים שלום דייטש

יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת שידור חי מהתוועדות חסידים בבית מדרש “מעייני ישראל”...

0

עשרים שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ד מנחם-אב תשפ”ג, שנת הקהל)

ביאור מאחז”ל (איכ”ר פ”ג) עה”פ (שמואל א טו, לב) שמואל הנביא חתך אגג לארבע חתיכות והאכילו לנעמיות – מבאר ומתרץ עשרים שאלות ודיוקים במדרש הנ”ל, ובענין עמלק אגג והמן. מ’לקוטי לוי יצחק – לקוטים...

0

מאמר ד”ה ציון במשפט תפדה תשח”י – הרב חיים שלום דייטש (2 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשח”י, ע’ רצא; תורת מנחם – התוועדויות חלק כג, ע’ 209 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה למען יחלצון ידידיך תשי”ד – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”ד, ע’ קצג; תורת מנחם – התוועדויות חלק יב, ע’ 63 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ