0

תוכן מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי {מאריסטאון} (כ”ג אדר תש”פ)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז {שיעור וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה}

0

מלוה מלכה לכבוד י”ט כסלו תש”פ

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט באולם ווילחאוויץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי