0

התוועדות כ”ף מנחם-אב תשע”ט – הרב מאיר שלמה קפלן

לכבוד יום ההילולא השבעים וחמש של כ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל שניאורסאהן – אביו של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע כ”ף מנחם-אב תש”ד-תשע”ט

0

עשרים וחמש שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ג מנחם-אב תשע”ט)

ביאור נפלא במאחז״ל (ביצה טז, א): “כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה . . מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא…” מ’לקוטי לוי יצחק’ לכ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל...

0

מאמר ד”ה פתח אליהו; מאמר מצות אחדות השם – הרב משה אליהו גוראריה (25 שיעורים)

מאמר מצות אחדות השם – דרך מצותיך, דף נט ע”ב מאמר ד”ה פתח אליהו – תורה אור, דף יב ע”ב במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב