0

ועברתי בארץ מצרים – הרב חיים שלום דייטש (כ”ח אד”ש תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”ט, ע’ קסג; תורת מנחם – התוועדויות חלק כה, ע’ 196; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – י”א ניסן וחג הפסח, ע’ שלז במסגרת שיעורו השבועי – בשידור...

0

מאמר ד”ה החודש הזה לכם תשי”ט – הרב חיים שלום דייטש (כ”א אד”ש תשפ”ד)

תורת מנחם ספר המאמרים תשי”ט, ע’ קנה; תורת מנחם – התוועדויות חלק כה, ע’ 173 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה זכור תשח”י – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי ע’ נד; תורת מנחם ספר המאמרים תשי”א-תשי”ב, ע’ לו; תורת מנחם – התוועדויות חלק ב, ע’ 284 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום...

0

מאמר ד”ה וקיבל היהודים תשי”א – הרב חיים שלום דייטש (ט’ אד”ר תשפ”ד)

תורת מנחם ספר המאמרים תשח”י, ע’ קמה; תורת מנחם – התוועדויות חלק כב, ע’ 87 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ד – הרב יוסף קליין (4 שיעורים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע יו”ד שבט תשפ”ד