מלוה מלכה לכבוד י”ט כסלו תשע”ט

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג
וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט

באולם ווילחאוויץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי

ניגונים: המבדיל בין קודש לחול, אמר ה’ ליעקב, פדה בשלום

ניגונים: אך לאלקים, ניגון התוועדות – לחסידי כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, ניגון מיוחס להבעש”ט הק’ נ”ע

ניגונים: ניגון לר’ אשר גרוסמאן מניקאלאיעוו, ניגון לשבת ויו”ט – לחסידי כ”ק אדמו”ר מהר”ש נ”ע, דער דאקשיצער ניגון

ניגונים: ניגון הכנה – לכ”ק אדמו”ר מוהרש”ב נ”ע, ניגון ד’ בבות – לכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, ניע זוריצי כלאפצי – לחסידי כ”ק אדמו”ר האמצעי נ”ע, ניגון ריקוד מניקאלאיעוו, הוא אלוקינו, אימתי קאתי מר, ניגון לחסידי כ”ק אדמו”ר הצ”צ נ”ע, ניגון ואתה אמרת, טייערע ברידער מיר וועלין זיך ווייטער זעהן, והריקותי לכם ברכה, שובה ה’ עד מתי, אשרינו מה טוב חלקינו

You may also like...

Leave a Reply