עשרים שאלות ודיוקים ותירוץ אחד – הרב דוד דובאוו (י”ד מנחם-אב תשפ”ג, שנת הקהל)

ביאור מאחז”ל (איכ”ר פ”ג) עה”פ (שמואל א טו, לב) שמואל הנביא חתך אגג לארבע חתיכות והאכילו לנעמיות – מבאר ומתרץ עשרים שאלות ודיוקים במדרש הנ”ל, ובענין עמלק אגג והמן.
מ’לקוטי לוי יצחק – לקוטים אגרות קודש ע’ רצד ואילך’ לכ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל שניאורסאהן
אביו של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע
לקראת יום ההילולא – כ”ף מנחם-אב

You may also like...

Leave a Reply