0

פרשת וארא און כ״ד טבת – עבודת התשובה על פי דרך החסידות – הרב אשר פרקש (פרשת וארא תשפ”ב)

פרשת וארא און כ״ד טבת יום הילולא פון דעם אלטער רבי נ״ע זי״ע; עבודת התשובה על פי דרך החסידות; ד׳ לשונות של גאולה ד׳ אופנים אין תשובה מבוסס: מאמרי אדה”ז הקצרים דף תקמט; מאמרי...

0

הדרך לייצר מציאות טובה יותר (פרשת שמות תשפ”ב) – הרב זושא וולף {עברית}

מרכז התקשורת החב”די COL מגיש את שיעור הווידאו התשעים בסדרת השיעורים השבועית עם הרב זושא וולף, “חיים עם הרבי” • והשבוע: שיעור לפרשת שמות, מליקוטי שיחות חלק ל”ו, בו הרבי מציג גישה מחודשת ומעמיקה...

0

דער עומק פון די התגלות השכינה מתוך הסנה – הרב אשר פרקש (פרשת שמות תשפ”ב)

לבת אש מתוך הסנה, משום עמו אנכי בצרה (רש״י) מבוסס: בעש״ט עה”ת פרשתינו; התוועדויות ש״פ שלח תשמ״ו; ש״פ שמות תשמ״ג; לקוטי שיחות כ״ו, ג; נר ישראל (רוזין), שפת אמת עה”פ; אגרות קודש ח”ד עמ’...

0

ביקש יעקב לגלות את הקץ – הרב אשר פרקש (פרשת ויחי תשפ”ב)

פארוואס האט יעקב אבינו געוואלט מגלה זיין דעם קץ? און פארוואס האט השי״ת נישט געוואלט? מבוסס: לקו״ש חלק י, ב. חלק כ, א; שיחת אחש״פ תרצ״ט; נר ישראל עה”פ; תורת מנחם תשד״מ – ב׳...