פרשת וארא און כ״ד טבת – עבודת התשובה על פי דרך החסידות – הרב אשר פרקש (פרשת וארא תשפ”ב)

פרשת וארא און כ״ד טבת יום הילולא פון דעם אלטער רבי נ״ע זי״ע; עבודת התשובה על פי דרך החסידות; ד׳ לשונות של גאולה ד׳ אופנים אין תשובה
מבוסס: מאמרי אדה”ז הקצרים דף תקמט; מאמרי אדה״ז על הפרשיות ד״ה וארא; של״ה הקדוש פסחים; תולדות יצחק בן לוי (בן הרלוי”צ מברדיטשוב) עה”פ; תורת שלום כ״ד טבת תרס״ז; התוועדות כ״ד טבת תשמ״א; ד״ה לכן אמור תשכ״א ותשל״ט

You may also like...

Leave a Reply