דער עומק פון די התגלות השכינה מתוך הסנה – הרב אשר פרקש (פרשת שמות תשפ”ב)

לבת אש מתוך הסנה, משום עמו אנכי בצרה (רש״י)
מבוסס: בעש״ט עה”ת פרשתינו; התוועדויות ש״פ שלח תשמ״ו; ש״פ שמות תשמ״ג; לקוטי שיחות כ״ו, ג; נר ישראל (רוזין), שפת אמת עה”פ; אגרות קודש ח”ד עמ’ נב

You may also like...

Leave a Reply